Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace pro 2.C

7. 9. 2017

Děkuji všem za vyplnění zpětné vazby. Přeji hezké a pohodové prázdniny a těším se na viděnou v září!

Zde najdete přehled písemek za aktuální pololetí.

19. 6. 2018

Opakování Afriky

Opakování Afriky hrou Trojúhelník.

18. 6. 2018

Hodnocení výuky zeměpisu

Zpětná vazba k výuce zeměpisu ve školním roce 2017/2018. Rizika cestování do Afriky.

12. 6. 2018

Cestování do Afriky

Písemka z kulturní, ekonomické a politické geografie Afriky. Atraktivity cestovního ruchu v Africe.

11. 6. 2018

Konflikty v Africe

Arabské jaro, válka v Mali, rozdělení Súdánu, konflikt ve Středoafrické republice.

Texty

8. 6. 2018

Konflikty v Africe

Angažmá Číny v Africe a jeho problematizace. Zahraniční rozvojová pomoc Africe a s ní spojené problémy. Konflikty v Somálsku, Nigérii a Demokratické republice Kongo: příčiny, průběh a důsledky.

Prezentace k ekonomické geografii Afriky

5. 6. 2018

Ekonomická geografie Afriky

Úroveň afrického zemědělství. Jádrové oblasti Afriky. Příklady dobrého rozvoje: Botswana, Gabon. Afrika jako technologický kontinent? Zahraniční investice do Afriky.

4. 6. 2018

Ekonomická geografie Afriky

Příčiny a důsledky sociálních problémů Afriky. Příčiny chudoby chudých afrických států, bludný kruh chudoby, závislost ekonomiky na primárních produktech. Zemědělské plodiny pěstované v Africe.

29. 5. 2018

Sociální problémy Afriky

Písemka z fyzické a historické geografie Afriky. Regionální diferenciace chudoby v Africe, chudé a bohaté státy.

28. 5. 2018

Rysy africké kultury

Lidské rasy v Africe, apartheid v Republice Jižní Afrika. Specifické rysy africké kultury: širší rodina, klientelismus, soudržnost s komunitou, vztah k půdě, řetěz života, žádný spěch a žádný problém. Africká kultura a moderní doba.

Prezentace o kulturní geografii Afriky, textíky k rysům africké kultury, hakuna haraka

21. 5. 2018

Kulturní geografie Afriky

Další problémy spojené s dekolonizací Afriky: černí spasitelé (Malawi, Uganda), neschopnost zvolit vhodnou strategii řízení státu (Tanzanie), nelogický průběh státních hranic. Rozšíření jazykových rodin v Africe, úřední jazyky a mnohojazyčnost. Rozšíření náboženství v Africe, specifika africké spirituality.

Prezentace ke kolonizaci a dekolonizaci

18. 5. 2018

Kolonizace a dekolonizace Afriky

Evropské koloniální mocnosti v Africe: Berlínská konference, rozdělení Afriky, motivace jednotlivých států. Příčiny dekolonizace Afriky. Boje za nezávislost: příklad Alžírska a Zimbabwe.

Texty ke kolonizaci, mapa kolonizace Afriky

14. 5. 2018

Předevropská historie Afriky

Afrika jako kontinent původu člověka. Vyspělé civilizace v Africe. Islám a jeho vliv na Afriku.

Prezentace

7. 5. 2018

Ochrana přírody v Africe

Dostupnost nezávadné vody v Africe. Některé národní parky. Problémy ochrany přírody v Africe na příkladu národního parku Virunga. Obchod se zvířaty.

Prezentace

24. 4. 2018

Voda v Africe

Charakteristika tropické a subtropické oblasti. Výšková stupňovitost klimatu a vegetace v Africe. Rozmístění obyvatelstva v Africe. Velké řeky a velká jezera v Africe. Význam vody: řeka Kongo, jezero Naivasha.

Texty

23. 4. 2018

Přírodní oblasti Afriky

Územní rozložení srážek v Africe. Tropická cirkulace a Afrika. Charakteristika ekvatoriální a subekvatoriální oblasti.

Prezentace

16. 4. 2018

Geologie Afriky

Poloha Afriky na divergentním rozhraní litosférických desek a její důsledky: dělení Afriky, sopky, zemětřesení, Východoafrický rift. Poloha Afriky ve středu Gondwany a její důsledky: malá horizontální členitost, ložiska nerostných surovin, málo pásemných pohoří.

Prezentace, text

10. 4. 2018

Jaká je Afrika?

Písemka z geografie služeb a krajiny. Mýty a předsudky o Africe, jejich odhalení a částečné vysvětlení.

9. 4. 2018

Základní místopis Afriky

Seznam pojmů, africké řeky, státy Afriky, fyzická geografie Afriky, voda v Africe

27. 3. 2018

Krajina

Činitelé a procesy utvářející krajinu. Funkce krajiny. Typologie krajiny podle míry vlivu člověka: přírodní a kulturní (kultivovaná, degradovaná, devastovaná) krajina. Princip trvale udržitelného rozvoje. My a trvale udržitelný rozvoj.

Prezentace

26. 3. 2018

Geografie vědy a výzkumu

Lokalizační faktory nákupního centra. Využití prostoru v maloobchodu. Klíčové inovace v historii lidstva. Vznik inovací, význam vědy a výzkumu v ekonomice státu. Hlavní centra vzniku inovací ve světě, technopolis.

Prezentace, text

20. 3. 2018

Geografie spotřeby a maloobchodu

Písemka z geografie dopravy. Vzorce spotřeby v rozvojových a rozvinutých zemích. Změny v maloobchodu v čase.

Text, prezentace

19. 3. 2018

Mezinárodní obchod

Měření zahraničního obchodu, export, import, saldo, obchodní bilance. Komoditní struktura zahraničního obchodu rozvojových a rozvinutých zemí. Rizika a přínosy zapojení státu do mezinárodního obchodu. Obchodní bariéry: cla, kvóty, embargo, bojkot. Obchodní propojenost světa.

Prezentace

13. 3. 2018

Důsledky cestovního ruchu

Nejvýznamnější zdrojové a cílové země cestovního ruchu. Důsledky cestovního ruchu na přírodu, společnost a ekonomiku destinace.

Prezentace

12. 3. 2018

Předpoklady cestovního ruchu

Světová města. Základní pojmy k cestovnímu ruchu: formy cestovního ruchu, aktivní, pasivní a domácí cestovní ruch. Lokalizační, realizační a selektivní předpoklady cestovního ruchu.

6. 3. 2018

Služby ve světě

Písemka z geografie průmyslu. Vymezení sektoru služeb. Klasifikace služeb: spotřebitelské a podnikatelské služby, outsourcing. Význam služeb ve světě.

5. 3. 2018

Problémy dopravy ve městech a na venkově

Dopravní zácpy a možnosti jejich řešení. Nedostupnost služeb ve venkovských obcích a možností jejího řešení.

Podklady k diskuzi

2. 3. 2018

Rychle a daleko

Model rozvoje přístavu, revitalizace přístavu. Trendy v letecké, železniční a silniční osobní dopravě.

Texty

27. 2. 2018

Dopravní terminály

Porovnání osobních a nákladních dopravních terminálů. Služby na osobních dopravních terminálech: letiště, nádraží. Lokalizace přístavu, lokalizace letiště. Příklad letiště Lukla. 

Prezentace

26. 2. 2018

Světová nákladní doprava

Referáty o chemickém a potravinářském průmyslu. Intermodální doprava a kontejnerizace. Změny ve světové námořní dopravě. Železniční doprava a její účel v různých částech světa. Výhody a nevýhody vnitrozemské vodní dopravy a její význam v různých částech světa.

20. 2. 2018

Geografie a doprava

Vztah dopravy a prostoru. Složky dopravy. Různá vnímání vzdálenosti. Dopravní náklady, vzdálenost a prostor. Pevné a pohyblivé dopravní náklady. Vzdálenost, dopravní náklady a volba dopravního prostředku pro přepravu nákladů.

Prezentace

19. 2. 2018

Dynamika průmyslových oblastí světa

Písemka z geografie zemědělství. Dokončení Kondratěvových cyklů. Přesun výroby do rozvojových zemí: asijští tygři, odvětví "vhodná" pro přesun.

13. 2. 2018

Kondratěvovy cykly

Referáty o strojírenství a textilním a oděvním průmyslu. Vliv technologické změny na ekonomiku: Kondratěvovy cykly.

12. 2. 2018

Zpracovatelský průmysl

Lokalizace elektráren. Referát o dřevozpracujícím a papírenském průmyslu. Hutnictví, sklářský a keramický průmysl, polygrafický průmysl: výrobky a rozmístění ve světě.

23. 1. 2018

Energetika

Výroba a spotřeba elektrické energie ve světě. Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie a jejich využívání. Lokalizační faktory elektráren.

Pracovní list

22. 1. 2018

Těžba nerostných surovin

Regiony těžby nerostných surovin ve světě. Klasifikace nerostných surovin: paliva, rudné suroviny, nerudné suroviny. Těžba a krajina.

Prezentace

16. 1. 2018

Průmyslová revoluce, struktura průmyslu

Dopady průmyslové revoluce na společnost, osídlení a dopravu. Některé technologie přinesené průmyslovou revolucí. Geografie průmyslové revoluce: začátek a šíření, geografická difuze. Struktura průmyslu: lehký a těžký průmysl, těžba nerostných surovin, energetika a zpracovatelský průmysl.

Prezentace

15. 1. 2018

Lokalizační faktory průmyslu

Výběr vhodné lokality pro stavbu papírny, ocelárny, oděvního podniku a továrny vyrábějící počítačové čipy: lokalizační faktory průmyslu na globální úrovni. Volba vhodné lokality pro stavbu ocelárny ve městě: lokalizační faktory průmyslu na lokální úrovni.

Zadání práce

9. 1. 2018

Zemědělské dotace

Kulturní lesy. Nadměrný rybolov a jeho možná řešení: akvakultura, sladkovodní rybolov. Oblasti světového rybolovu. Zemědělské dotace v Česku, funkce a význam zemědělství.

Text

8. 1. 2018

Lesnictví a rybolov

Písemka z úvodu do ekonomické geografie. Způsoby chovu hospodářských zvířat a jejich nároky na prostor. Rozmístění lesů ve světě. Příčiny odlesňování, význam lesa. Těžba dřeva ve světě.

Prezentace

5. 1. 2018

Živočišná výroba

Využití hospodářských zvířat člověkem. Využití a regiony chovu vybraných hospodářských zvířat.

Prezentace

19. 12. 2017

Rostlinná výroba

Přírodní a sociální faktory ovlivňující podobu zemědělství. Význam rostlinné výroby, závislost rostlinné výroby na klimatických podmínkách.

18. 12. 2017

Typy zemědělství

Typy zemědělství a jejich rozšíření ve světě.

Prezentace

12. 12. 2017

Typy zemědělství

Písemka z geografie sídel. Intenzivní a extenzivní zemědělství, tržní a samozásobitelské zemědělství. Typy zemědělství a jejich rozmístění ve světě.

11. 12. 2017

Aglomerace ekonomických činností

Urbanizační a lokalizační úspory plynoucí firmám ze shlukování v prostoru. Příklady urbanizačních (nákupní centrum) a lokalizačních (Škoda Mladá Boleslav) úspor v praxi. Jádro, periferie a semiperiferie a vztahy mezi nimi.

Prezentace, zadání skupinové práce

5. 12. 2017

Národní bohatství, vývoj společnosti a ekonomiky

Národní bohatství a jeho složky. Vývoj společnosti a jeho souvislost s vývojem ekonomiky. Vývoj struktury zaměstnanosti.

4. 12. 2017

Příroda a ekonomika

Opakování geografie města. Veřejné prostory a jejich význam ve městě: náměstí, ulice. Vztah přírody a ekonomiky podle cyklu materiálových toků. Sektory ekonomiky (primér, sekundér, terciér). Vlastnictví a využívání přírodních zdrojů, balená voda jako příklad komodifikace přírodního zdroje.

Spojovačka

28. 11. 2017

Územní plánování

Písemka z geografie obyvatelstva. Funkce územního plánování. Vznik územního plánu, úrovně územně plánovací dokumentace. Příklad územního plánu Prahy.

Prezentace, územní plán Prahy

27. 11. 2017

Geografie města II

Vnitřní struktura postindustriálního města. Růst a spojování měst: aglomerace, konurbace, megalopole. Města v rozvojových zemích, slumy a jejich rozmístění ve světě. Míra urbanizace ve státech světa. Vývoj měst a venkova do budoucna.

Prezentace, pracovní list

21. 11. 2017

Geografie města I

Lokalizace prvních měst světa. Urbanizace a míra urbanizace. Preindustriální město. Průmyslová revoluce a industriální město. Procesy ve vývoji měst v postindustriální společnosti: suburbanizace, deurbanizace, reurbanizace.

20. 11. 2017

Proč se z venkova dojíždí do měst?

Základní typy venkovských sídel a jejich rozmístění ve světě. Funkce venkovských sídel. Koncept sídelní hierarchie. Vymezení pojmu město: velikost, ekonomická aktivita, funkce.

Prezentace

14. 11. 2017

Náboženství a geografie

Co je náboženství a proč to vzniklo. Rozdělení náboženství podle rozšíření a podle počtu bohů. Náboženství v krajině, náboženství v životě člověka. Huntingtonova teorie o střetu civilizací: kulturní makroregiony a konflikty na jejich hranicích?

Prezentace, text

13. 11. 2017

Migrace

Push a pull faktory migrace. Integrace, remitence, amenitní migrace. Výhody a nevýhody migrace z pohledu imigranta, státu emigrace a státu imigrace. Hlavní migrační proudy ve světě.

Hlavní migrační proudy

7. 11. 2017

Jazyky ve světě

Jazykové rodiny a jazykové skupiny. Světové jazyky, jazyky s největším počtem mluvčích. Příčiny jazykové pestrosti. Studium rozšíření jazyků jako pomoc historikům.

Prezentace

6. 11. 2017

Územní pohyb obyvatelstva

Písemka z globalizace. Faktory ovlivňující rozmístění obyvatelstva na Zemi. Statisticky sledovaný územní pohyb obyvatelstva: migrace, dojížďka, cestovní ruch. Základní pojmy k migraci: vnější a vnitřní migrace, emigrace, imigrace.

30. 10. 2017

Počet obyvatel a jejich rozmístění na Zemi

Demografická revoluce a druhý demografický přechod. Věkové pyramidy a 3 typy populace podle věkového složení: progresivní, stacionární a regresivní. Vývoj počtu obyvatel na Zemi, aktuální počet obyvatel na Zemi. Přirozený a mechanický pohyb obyvatelstva jako příčiny změny počtu obyvatel v území. Hustota zalidnění a její výpočet.

Věkové pyramidy, populační hodiny

24. 10. 2017

Obyvatelstvo očima statistika II

Porovnání statistických ukazatelů v rozvojových a rozvinutých zemích. Vysvětlení zjištěných rozdílů.

23. 10. 2017

Obyvatelstvo očima statistika I

Vyhledávání dat o obyvatelstvu vybraných států světa.

Zadání práce, statistické charakteristiky

17. 10. 2017

Globální kultura

Moc nadnárodních společností a potřeba jejich regulace. Symboly globální kultury, šíření globální kultury. Význam místní kultury v rozvojových a rozvinutých zemích.

Prezentace

16. 10. 2017

Ekonomická globalizace

Růst mezinárodního obchodu a zvyšující se ekonomická propojenost světa. Teorie mezinárodní dělby práce a nové mezinárodní dělby práce. Postavení nadnárodních společností ve světové ekonomice, struktura nadnárodních společností. Závod ke dnu.

Prezentace

10. 10. 2017

Globální integrační celky

Písemka. IMF, WB.

Prezentace

9. 10. 2017

Globální integrační celky

Typy integračních celků. Výhody a nevýhody plynoucí státům ze zapojení do integračních celků. OSN a odborné organizace. G8, G20, OECD, WTO.

3. 10. 2017

Proces globalizace, globalizace v ekologii

Proces globalizace, potřeba globálního pohledu. Vývoj globalizace a technologií. Globalizace v ekologii: propojenost přírody přes státní hranice, Greenpeace, Kjótský protokol. Trvale udržitelný rozvoj jako šance nezničit si planetu.

Prezentace

2. 10. 2017

Sever proti Jihu

Míra vyspělosti severu a jihu na různých měřítkových úrovních. Zpochybnění rozdělení světa na bohatý sever a chudý jih.

Pracovní list

26. 9. 2017 (4. vyučovací hodina)

Příčiny nerovnoměrného rozvoje

Příčiny nerovnoměrného rozvoje a jejich problematizace: přírodní podmínky, kulturní odlišnosti, správně zvolená a praktikovaná politika, dobře pracující instituce, rozložení moci ve světě. Jak pomoci málo rozvinutým státům?

Texty

26. 9. 2017 (3. vyučovací hodina)

Dekolonizace, neokolonialismus, měření rozvoje

Kolonizátoři a jimi kolonizovaná území. Příčiny dekolonizace, neokolonialismus ve světě. Příklady globální nerovnosti. Rozvoj a jeho měření: HDP a HDI a jejich vhodnost pro měření rozvoje.

25. 9. 2017

Kolonizace světa

Impuls k zámořským objevům. Výhody a nevýhody kolonizace pro kolonizátory a pro kolonizovaná území.

19. 9. 2017

Typy států

Typy států podle administrativního členění, hlavy státu a způsobu vlády.

Pracovní list

7. 9. 2017

Teritorialita, nacionalismus a stát

Etnická skupina a národ. Tvorba státních hranic. Znaky státu.

6. 9. 2017

Úvodní informace, opakování primy

Organizační záležitosti výuky zeměpisu. Opakování fyzické geografie.

Prezentace, pracovní list