Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace pro 2.D

7. 9. 2016

Děkuji za vyplnění ankety, za všechny pozitivní ohlasy i podnětné připomínky. Pokusím se alespoň některé z nich vzít v úvahu při plánování výuky v příštím školním roce. Užijte si výměnu i letní prázdniny!

15. 6. 2017

Závěrečná hodina

Hodnocení výuky zeměpisu ve školním roce 2016/2017. Jaká je podle nás Afrika? Opakování místopisu Afriky.

8. 6. 2017

Cestovní ruch v Africe

Dokončení konfliktů: Arabské jaro, Súdán a Jižní Súdán. Proč cestovat do Afriky? Příčiny malého zájmu turistů o Afriku.

7. 6. 2017

Konflikty v Africe

Písemka z Afriky II. Současná situace v Somálsku, Nigérii a Demokratické republice Kongo.

1. 6. 2017

Konflikty v Africe

Příčiny konfliktů. Konflikt v Mali a Středoafrické republice.

Texty

31. 5. 2017

Ekonomická geografie Afriky

Zemědělství v Africe (plodiny pro vývoz a pro výživu místního obyvatelstva, úroveň zemědělství). Jádrové oblasti Afriky. Zahraniční rozvojová pomoc a její dopady na Afriku. Botswana jako příklad úspěšného státu.

Prezentace

19. 5. 2017

Příčiny africké chudoby

Chudé a bohaté státy Afriky. Historické a politické příčiny africké chudoby.

Je potřeba umět hlavní exportní komoditu žlutě zvýrazněných států z tabulky.

18. 5. 2017

Sociální problémy Afriky

Písemka z přírodních podmínek a historie Afriky. Hlad, chudoba, negramotnost, nedostupnost zdravotnictví a jejich vzájemné souvislosti.

17. 5. 2017 (5. vyučovací hodina)

Příklady specifických afrických národů

Pygmejové, Masajové, Křováci - jejich životní prostředí a specifika, globalizace v jejich životě.

Na hodině jsme sledovali začátek filmu Bohové musejí být šílení.

17. 5. 2017 (1. vyučovací hodina)

Specifika africké kultury

Širší rodina, řetěz života, vztah k půdě, klientelismus, život beze spěchu a jejich projevy v každodenním životě Afričanů. 

Textíky, článek

11. 5. 2017

Kulturní geografie Afriky

Jazykové rodiny v Africe, jazyková specifika Afričanů. Náboženství v Africe, africká spiritualita, šamanismus a animismus. Barva pleti v Africe, politika apartheidu v Republice Jižní Afrika do roku 1994.

Prezentace, video

10. 5. 2017

Dekolonizace Afriky

Příčiny dekolonizace, její průběh, rok Afriky. Příklady postkoloniálního vývoje v Africe: Uganda, Malawi, Zimbabwe, Tanzanie. Boje za nezávislost na příkladu alžírské války. Obecné rysy postkoloniálního vývoje afrických států. Jak by šlo provést dekolonizaci jinak a lépe?

Prezentace, texty, pracovní list

4. 5. 2017

Kolonizace Afriky

Příčiny kolonizace Afriky. Rozdělení Afriky mezi evropské mocnosti a jejich rozdílné zájmy. Oprávněnost kolonizace a její důsledky pro současnost.

Do písemky byste měli znát alespoň jeden příklad kolonie každého zúčastněného evropského státu.

Texty

3. 5. 2017

Předevropská historie Afriky

Východní Afrika jako kolébka lidstva. Staré africké kultury a říše. Šíření islámu a jeho vliv v Africe. Objevování pobřeží Evropany a jeho příčiny.

Prezentace

27. 4. 2017

Ohrožení africké přírody

Zonální uspořádání biomů v Africe. Výšková stupňovitost klimatu a vegetace. Faktory ovlivňující hustotu zalidnění a hustě a řídce zalidněné oblasti. Národní parky Afriky, jejich význam a ohrožení místními komunitami. Obchod s nosorožčími rohy a slonovinou.

Prezentace

26. 4. 2017

Přírodní krajiny Afriky

Pravidla pro územní rozložení srážek v Africe. Ekvatoriální, subekvatoriální, tropická a subtropická oblast: klima, vegetace, živočichové.

Prezentace

19. 4. 2017

Význam vody v životě Afričanů

Geologický vývoj Afriky a ložiska nerostných surovin. Třetihorní vulkanismus, vertikální pohyby ker a jejich důsledky. Vysoká a nízká Afrika. Význam vody v životě Afričanů.

Prezentace ke geologii, texty k významu vody

12. 4. 2017

Geologie Afriky

Písemka z geografie služeb a krajiny. Litosférické desky v Africe, jejich pohyb a důsledky tohoto pohybu (Východoafrický rift).

6. 4. 2017

Jaká je Afrika?

Hledání předsudků o Africe, kritika některých z nich.

Prezentace

5. 4. 2017

Místopis Afriky

Seznam pojmů, africké řeky, státy Afriky, fyzická geografie Afriky, voda v a kolem Afriky

29. 3. 2017

Geografie vědy a výzkumu

Historické změny v maloobchodu. Lokalizační faktory nákupního centra. Význam inovací v globální a národní ekonomice. Geografie inovací, technopolis.

Prezentace, text

23. 3. 2017

Geografie spotřeby

Rozdílné preference spotřebitelů v rozvojových a rozvinutých zemích. Nerovnoměrnost spotřeby ve světě.

Texty

22. 3. 2017

Geografie mezinárodního obchodu

Měření mezinárodního obchodu, rozdíly mezi rozvojovými a rozvinutými zeměmi, ochrana vnitřního trhu, bojkot, embargo. Propojenost světových makroregionů.

Důležité pojmy: export, import, saldo zahraničního obchodu, aktivní obchodní bilance, pasivní obchodní bilance, clo, kvóta, embargo, bojkot.

Prezentace

9. 3. 2017

Důsledky cestovního ruchu

Hlavní cílové a zdrojové země cestovního ruchu, jejich společné rysy. Důsledky cestovního ruchu na přírodu, společnost, ekonomiku a krajinu.

Prezentace

8. 3. 2017

Předpoklady cestovního ruchu

Světová města jako póly koncentrace služeb. Některé základní pojmy cestovního ruchu (formy cestovního ruchu, aktivní, pasivní a domácí cestovní ruch). Lokalizační, selektivní a realizační faktory cestovního ruchu.

3. 3. 2017

Služby ve světě

Opakování a shrnutí geografie dopravy. Vymezení služeb. Podnikatelské a spotřebitelské služby, outsourcing. Rozvoj služeb v souvislosti se změnou životního stylu a z něj vycházející geografie významu služeb ve světě.

2. 3. 2017

Doprava ve městě a na venkově

Písemka z geografie průmyslu. Problémy s množstvím automobilů v centrech měst a nedostupností služeb v menších obcích.

Podklady k diskuzi

1. 3. 2017

Rychle a daleko

Největší přístavy světa. Doprava osob rychle na velkou vzdálenost: trendy v letecké a železniční dopravě, dálnice ve světě.

Texty, mapy

23. 2. 2017

Dopravní terminály

Námořní doprava a kontejnerizace, rozdílný význam nákladní dopravy na železnici v různých státech světa, vnitrozemská vodní doprava, její význam a nevýhody. Osobní a nákladní dopravní terminály. Služby na osobních terminálech. Lokalizace přístavů a letišť, model rozvoje přístavu.

Prezentace, video

22. 2. 2017

Geografie a doprava

Význam dopravy pro komplementaritu míst a přetváření prostoru. Vzdálenost a cena jejího překonání (dopravní náklady pevné a pohyblivé). Dopravní náklady a druh dopravy. Kontejnerizace, intermodální doprava.

Prezentace

17. 2. 2017

Dynamika průmyslových oblastí světa

Průmyslové oblasti současného světa. Kondratěvovy cykly. Přesun některých odvětví do rozvojových zemí, jeho příčiny a důsledky. Výhled do budoucna.

Texty

16. 2. 2017

Zpracovatelský průmysl

Odvětví zpracovatelského průmyslu (hutnictví, strojírenství, chemický průmysl, papírenský a dřevozpracující průmysl, textilní a oděvní průmysl, potravinářství, polygrafický průmysl, sklářský a keramický průmysl), jejich výrobky a významné lokality koncentrace.

15. 2. 2017

Energetika

Význam energetiky. Zdroje elektrické energie a možnosti jejich využití ve světě.

Pracovní list

9. 2. 2017

Těžba nerostných surovin

Světové těžařské regiony. Rozdělení nerostných surovin (paliva, rudy, nerudné suroviny). Těžba a její dopady na krajinu, rekultivace těžební krajiny.

Prezentace

2. 2. 2017

Příprava projektu "Indiáni"

Písemka z geografie zemědělství. Prezentace příspěvků na projekt "Indiáni".

1. 2. 2017

Průmyslová revoluce, struktura průmyslu

Projevy průmyslové revoluce ve společnosti, sídelním systému, dopravě a technologiích. Šíření průmyslové revoluce. Struktura průmyslu - těžba, energetika, zpracovatelský průmysl a těžký a lehký průmysl.

26. 1. 2017

Lokalizační faktory průmyslu aneb kde postavit továrnu

Umístění průmyslových závodů, rozdělení lokalizačních faktorů na přírodní, socioekonomické a ostatní.

Přehled lokalizačních faktorů naleznete též v učebnici.

19. 1. 2017

Má smysl dotovat české zemědělství?

Význam lesa, kulturní lesy. Problematika růstu úlovků mořských ryb a akvakultur. Sladkovodní rybolov. Pro a proti dotací českým zemědělcům, funkce zemědělství.

Prezentace o lesnictví a rybolovu, text k zemědělským dotacím

18. 1. 2017

Netradiční zemědělství: lesnictví

Způsoby chovu hospodářských zvířat. Rozložení lesů na zemi, kácení lesů, významní těžaři dřeva, využití lesů.

12. 1. 2017

Živočišná výroba aneb proč lidé chovají zvířata?

Písemka z úvodu do ekonomické geografie. Opakování rostlinné výroby. Proč lidé chovají zvířata? Hospodářská zvířata, jejich využití a regiony chovu.

Podklady ke studiu: učebnice str. 42 - 43, atlas.

5. 1. 2017

Rostlinná výroba: základ zemědělství

K čemu se používají zemědělské plodiny? Druhy zemědělských plodin, příklady. Kde se co pěstuje? Příklady plodin mírného, subtropického a tropického pásu.

Podklady: Učebnice, str. 40 - 41, pracovní sešit, str. 28, 29.

21. 12. 2016

Proč se někde chovají velbloudi a jinde pěstuje pšenice?

Příklady shlukování (nákupní centrum, subdodavatelství v Toyota City a filmová studia v Hollywoodu), koncept jádra, semiperiferie a periferie. Typy zemědělství ve světě a podmínky jejich rozšíření.

Pracovní list, prezentace s mapou

16. 12. 2016

Vývoj společnosti, aglomerace ekonomických činností

Vývoj společnosti ve vztahu k ekonomice (lovci a sběrači, agrární společnost, industriální společnost, postindustriální společnost). Aglomerace ekonomických činností (výhody geografické blízkosti firem - urbanizační a lokalizační úspory).

Zadání práce ve dvojicích (urbanizační a lokalizační úspory)

15. 12. 2016

Národní bohatství

Písemka z geografie obyvatelstva a sídel. Národní bohatství a jeho složky, příklady.

Rozdělení národního bohatství a příklady k jednotlivým složkám naleznete v učebnici, str. 35.

8. 12. 2016

Příroda a ekonomika

Cyklus materiálových toků, sektory ekonomiky. Vlastnictví a využití přírodních zdrojů, komodifikace přírody, podvod s balenou vodou.

Důležité zjištění: Příroda a ekonomika jsou provázané, příroda poskytuje vstupy do ekonomických procesů a je příjemcem odpadu. 

Spojovačka

7. 12. 2016

Dokončení geografie sídel

Etnické čtvrti Čechů v USA. Vývoj města v rozvojových zemích, slumy, život ve slumech. Vymezení sociálněgeografických regionů podle dojížďky. Růst a spojování měst (aglomerace, konurbace, megalopole).

1. 12. 2016

Vývoj města

Vývoj počtu obyvatel měst a venkova v rozvojových a rozvinutých zemích. Vývoj města v rozvinutém světě (preindustriální město, industriální město, posindustriální město) z pohledu funkcí a sociálního postavení obyvatel jednotlivých částí města.

Prezentace

30. 11. 2016

Bude se venkov vylidňovat?

Vznik prvních měst, urbanizace, míra urbanizace. Urbanizační procesy (suburbanizace, reurbanizace, deurbanizace). Míra urbanizace ve světě.

Pracovní list, prezentace

24. 11. 2016

Proč se z vesnice jezdí do měst?

Typy venkovských sídel (rozptýlená a kompaktní), funkce venkovských sídel. Ve venkovských sídlech se neuspokojí všechny potřeby obyvatelstva -> sídelní hierarchie. Funkční a velikostní vymezení města.

Prezentace

23. 11. 2016

Obyvatelstvo na trhu práce

Věková struktura obyvatelstva, lidské rasy, amalgamace a rasismus. Obyvatelstvo na trhu práce (zaměstnanost, ekonomická aktivita, vzdělání, věková struktura), nezaměstnanost, negramotnost a rozvoj.

Negramotnost negativně ovlivňuje příležitost rozvoje států, protože negramotní lidé jsou pro zahraniční investory neatraktivní. I tím se zvyšují rozdíly ve stupni rozvoje mezi chudými a bohatými státy.

Pojmy

16. 11. 2016 5. vyučovací hodina

Migrace, struktura obyvatelstva podle pohlaví

Příčiny migrace, některé pojmy související s migrací (integrace, remitence, amenitní migrace), hlavní migrační proudy ve světě. Věková pyramida. Struktura obyvatelstva podle pohlaví v závislosti na věku.

Důležité zjištění: Rodí se více chlapců než děvčat, jejich podíl se v populaci vyrovnává kolem 40. - 50. roku života. V rozvojových zemích tedy v populaci početně převládají muži.

Příběhy k příčinám migrace, věkové pyramidy

16. 11. 2016 1. vyučovací hodina

Mechanický pohyb obyvatelstva

Demografická revoluce ve světě. Mechanický pohyb obyvatelstva (migrace, dojížďka za prací, cestovní ruch), základní pojmy migrace (emigrace, imigrace, vnější a vnitřní migrace, migrační saldo).

10. 11. 2016

Demografické chování obyvatelstva

Výuka s tabletem. Porodnost, úmrtnost, přirozený přírůstek, střední délka života a jejich rozložení ve světě. Průběh demografické revoluce.

Prezentace

9. 11. 2016

Kulturní makroregiony

Náboženství v životě člověka, náboženství v krajině. Vymezení kulturních makroregionů podle náboženství jako přirozený důsledek vlivu náboženství na společnost a její hodnoty. Huntingtonova teorie o střetu civilizací a konfrontace s reálným stavem. Příčiny konfliktů ve světě.

Prezentace

3. 11. 2016

Náboženská struktura obyvatelstva

Písemka. Rozšíření jazykových rodin ve světě a jazykově pestré regiony, jejich vztah k historii a národům. Náboženská struktura obyvatelstva. Do příští hodiny, tj. do 9. 11. 2016, dodělejte za domácí úkol, co jste nestihli na hodině. Odkaz na text i otázky je níže.

Text, otázky

2. 11. 2016

Malá písemka z rozmístění obyvatelstva na Zemi. Etnické skupiny, národy a jazyky.

Různá hlediska dělení obyvatelstva. Etnická skupina vs. národ vs. stát, národnostní menšina. Jazykové rodiny a jazykové skupiny.

20. 10. 2016

Rozmístění obyvatel na Zemi.

Nevládní organizace a jejich činnost ve světě. Počet obyvatel na Zemi a jeho vývoj, rozmístění obyvatelstva.

Prezentace

19. 10. 2016

Globální kultura. 

Vliv globalizačních procesů na život Indiánů, symboly globální kultury, šíření globální kultury, role tradic v globalizované společnosti.

14. 10. 2016

Jak se žije Indiánům v globalizovaném světě?

Indiáni v Severní a Jižní Americe, způsoby jejich obživy a sociální problémy.

13. 10. 2016

Písemka. Globalizace v politice.

Moc nadnárodních společností, Světová obchodní organizace, Mezinárodní měnový fond, Světová banka.

12. 10. 2016

Ekonomická globalizace: propojenost mezinárodního obchodu, nadnárodní společnosti a jejich role ve světové ekonomice, globální výrobní sítě a nová mezinárodní dělba práce.

Pracovní list

6. 10. 2016

Úvod do globalizace, globalizace v ekologii.

Pojem globalizace, historie. Globální ekologické instituce: Greenpeace, Kjótský protokol a jejich problematizace.

Prezentace

5. 10. 2016

Chudoba ve světě: relativizace chudoby, chudé regiony, bludný kruh chudoby.

Text

29. 9. 2016

Bohatý sever, chudý jih. Příčiny nerovnoměrného rozvoje.

Texty

22. 9. 2016

Dokončení integrace zemí: významné integrační celky globálního významu (OSN, OECD, G8, G20).

Nerovnoměrný rozvoj: příklady globální nerovnosti, "definice" rozvoje, měření rozvoje (HDP, HDI).

Prezentace

21. 9. 2016

Příčiny a důsledky dekolonizace, neokolonialismus.

Integrace zemí: výhody a nevýhody členství v mezinárodních organizacích.

15. 9. 2016

Typy států - procvičování pojmů

Kolonizace a dekolonizace: Text

14. 9. 2016

Typy států podle hlavy státu, administrativního členění a způsobu vlády: Pracovní list

Domácí úkol (na 15. 9. 2016): cvičení 3 na pracovním listu

8. 9. 2016

Stát a znaky státu:
Stát je forma organizace lidské společnosti, která chrání obyvatelstvo určitého území a reguluje na něm společenské vztahy -> znaky státu jsou územíobyvatelstvo a státní moc.

Suverenita státu, typy států podle suverenity, státní území a státní hranice, nejednoznačná výhoda velké rozlohy.

7. 9. 2016

Úvodní informace k výuce zeměpisu: Prezentace

Stanovení pravidel chování při hodinách zeměpisu: Naše pravidla

Opakování učiva primy: Pracovní list