Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace pro 2.A

7. 9. 2016

Zde najdete přehled písemek za aktuální pololetí.

Děkuji za velice pozitivní zpětnou vazbu. Pevně věřím, že váš zájem o zeměpis neopadne ani v příštím školním roce.

Přeji krásné a pohodové prázdniny plné zajímavých (zeměpisných) zážitků a těším se v září na viděnou!

16. 6. 2017

Konflikty v Africe

Nedávné a současné problémy severní Afriky, Súdánu, Mali a Středoafrické republiky.

Texty

15. 6. 2017

Konflikty v Africe

Písemka ze druhé části geografie Afriky. Příčiny konfliktů v Africe obecně. Somálsko jako zhroucený stát, Demokratická republika Kongo a přírodní zdroje, náboženství a ropa v Nigérii.

9. 6. 2017

Ekonomická geografie Afriky

Příčiny africké chudoby. Africké zemědělství (plodiny pro výživu obyvatelstva a pro trh). Jádrové oblasti Afriky. Problematika zahraniční rozvojové pomoci. Botswana jako příklad úspěšně se rozvíjejícího afrického státu. 

Prezentace, seznam exportních komodit

7. 6. 2017

Sociální problémy Afriky

Bohaté a chudé státy v Africe. Hlad, chudoba, nemoci, negramotnost a jejich souvislost.

2. 6. 2017

Pygmejové a Sanové

Písemka z fyzické geografie a historie Afriky. Základní charakteristiky Pygmejů a Sanů, jejich život v současnosti.

Koukali jsme na začátek filmu Bohové musejí být šílení.

31. 5. 2017

Specifické rysy africké kultury

Širší rodina, řetěz života, klientelismus, vztah k půdě, vnímání času a jejich vliv na život afrických komunit. Změny africké kultury přinášené modernizací.

Texty, článek

19. 5. 2017

Kulturní geografie Afriky

Jazykové rodiny a úřední jazyky v Africe, mnohojazyčnost Afričanů. Náboženství a jeho šíření v Africe. Africká a česká spiritualita. Rasové složení obyvatelstva Afriky a politika apartheidu v Republice Jižní Afrika.

Prezentace

17.  5. 2017

Dekolonizace Afriky

Příčiny dekolonizace Afriky. Problémy moderních afrických států na příkladu Malawi, Tanzanie, Zimbabwe a Ugandy.

Prezentace, pracovní list, texty

12. 5. 2017

Kolonizace Afriky

Proč mít v Africe kolonie? Rozdělení Afriky mezi evropské mocnosti na Berlínské konferenci. Na co se při rozdělování Afriky zapomnělo a co to znamená dnes?

Texty

10. 5. 2017

Předevropská historie Afriky

Afrika jako kolébka lidstva. Staré civilizace a říše (Dogoni, Velké Zimbabwe, Aksum). Islám v Africe (šíření, otrokářství, transsaharský obchod, vzdělanost, muslimské státy (Ghana, Mali, Mogadišu, Mombasa)). Objevování afrického pobřeží Evropany.

Prezentace

5. 5. 2017

Ohrožení africké přírody

Charakteristika subtropické oblasti. Výšková stupňovitost klimatu a vegetace. Rozmístění obyvatelstva v Africe. Národní parky v Africe a jejich význam na příkladu NP Virunga.

Prezentace

3. 5. 2017

Přírodní krajiny Afriky

Pravidla pro územní rozložení srážek v Africe. Klima, vegetace a živočišstvo ekvatoriální, subekvatoriální a tropické oblasti.

Prezentace

26. 4. 2017

Voda v Africe

Písemka z geografie služeb a krajiny. Vysoká a nízká Afrika. Význam vody v životě Afričanů.

Texty

19. 4. 2017

Geologie Afriky

Rozhraní litosférických desek, geologický vývoj a z nich vyplývající skutečnosti (horizontální členitost, nerostné suroviny, pánve a plošiny).

12. 4. 2017

Jaká je Afrika

Náš pohled na Afriku, předsudky a mýty a jejich částečné osvětlení.

Prezentace

7. 4. 2017

Místopis Afriky

Seznam pojmůafrické řekystáty Afrikyfyzická geografie Afrikyvoda v a kolem Afriky

5. 4. 2017

Krajina

Utváření krajiny (vnitřní a vnější přírodní činitelé, člověk). Funkce krajiny. Typologie krajiny podle míry "zpustošení" člověkem. Udržitelný rozvoj, náš příspěvek ke konceptu a kritika konceptu. O čem bude regionální geografie.

Prezentace

31. 3. 2017

Věda a výzkum

Geografie mezinárodního obchodu. Inovace znamenající zásadní změny ve společnosti nebo výrobě. Význam inovací, kreativní destrukce. Aglomerace inovací (nejinovativnější státy světa, technopolis).

Prezentace, text

29. 3. 2017

Mezinárodní obchod

Změny v maloobchodu, lokalizační faktory nákupního centra. Měření mezinárodního obchodu. Rozdíly ve vývozu rozvojových a rozvinutých zemí. Výhody a nevýhody zapojení státu do mezinárodního obchodu. Bariéry obchodu (clo, kvóta, embargo, bojkot).

Prezentace

24. 3. 2017

Geografie spotřeby

Rozdílné preference spotřebitelů v rozvojových a rozvinutých zemích. Nerovnoměrnost spotřeby ve světě.

Texty

22. 3. 2017

Důsledky cestovního ruchu

Hlavní zdrojové a cílové země cestovního ruchu a jejich společné znaky. Důsledky cestovního ruchu na přírodu, společnost a ekonomiku destinace.

Prezentace

10. 3. 2017

Předpoklady cestovního ruchu

Předpoklady rozvoje služeb a jejich aplikace na geografii významu služeb. Světová města. Typy cestovního ruchu, aktivní, pasivní a domácí cestovní ruch. Lokalizační, selektivní a realizační předpoklady cestovního ruchu.

8. 3. 2017

Služby ve světě

Shrnutí geografie dopravy (problémy dopravy ve městech a na venkově, rychle a daleko). Služby v našem životě, rozdělení služeb na spotřebitelské a podnikatelské, outsourcing.

3. 3. 2017

Doprava ve městě a na venkově

Písemka z geografie průmyslu. Problémy s množstvím aut v centrech měst a nedostupností služeb v menších obcích.

Podklady k diskuzi

1. 3. 2017

Rychle a daleko

Lokalizace přístavu a letiště. Vývoj přístavu, revitalizace. Největší světové přístavy. Doprava osob rychle na velkou vzdálenost: dálnice ve světě, trendy v letecké a železniční dopravě.

Texty, mapy

24. 2. 2017 (5. vyučovací hodina)

Dopravní terminály

Kontejnerizace a její projevy v námořní dopravě. Železniční doprava a náklady. Dopravní terminály osobní a nákladní. Služby na osobních terminálech.

Prezentace

24. 2. 2017 (2. vyučovací hodina)

Doprava a geografie

Význam dopravy pro geografii, hlavní složky dopravy. Dopravní náklady pevné a pohyblivé, výběr dopravního prostředku na různé vzdálenosti podle dopravních nákladů. Intermodální doprava

22. 2. 2017

Dynamika průmyslových oblastí

Inovace a ekonomika (Kondratěvovy cykly). Průmyslové oblasti současného světa. Přesun výroby do rozvojových zemí.

Texty

17. 2. 2017

Zpracovatelský průmysl

Odvětví zpracovatelského průmyslu (hutnictví, strojírenství, chemický průmysl, průmysl stavebních hmot, potravinářství, textilní a oděvní průmysl), jejich zastoupení a význam ve světě.

Text

16. 2. 2017

Energetika

Těžba a krajina, rekultivace krajiny, úroveň těžby v souvislosti s vyspělostí státu. Význam energetiky. Zdroje elektrické energie a možnosti jejich využití ve světě.

Pracovní list

15. 2. 2017

Struktura průmyslu, těžba nerostných surovin

Struktura průmyslu (těžba nerostných surovin, energetika, zpracovatelský průmysl; lehký a těžký průmysl). Významné těžařské regiony světa, rozdělení nerostných surovin (paliva, rudy, nerudné suroviny).

Prezentace

10. 2. 2017

Geografické dopady průmyslové revoluce

Písemka z geografie zemědělství. Evaluace projektu "Indiáni". Projevy průmyslové revoluce v geografii.

1. 2. 2017

Lokalizační faktory průmyslu

Evaluace 1. pololetí. Lokalizace továren, lokalizační faktory průmyslu.

Fotografie tabule po dnešní hodině

27. 1. 2017

Zemědělské dotace

Mořský a sladkovodní rybolov. Dotace do českého zemědělství: pro a proti. Význam a funkce zemědělství.

Text o zemědělských dotacích

20. 1. 2017

"Netradiční" zemědělství

Možnosti chovu hospodářských zvířat. Lesní hospodářství: rozšíření lesů ve světě, příčiny kácení lesů, největší těžaři dřeva. Význam lesa a kulturní lesy.

Prezentace

18. 1. 2017

Živočišná výroba

Písemka z úvodu do ekonomické geografie. Proč lidé chovají zvířata? (nejvýznamnější hospodářská zvířata, jejich využití a regiony chovu).

13. 1. 2017

Rostlinná výroba

Proč se pěstují zemědělské plodiny? (druhy užitkových rostlin a jejich využití). Co se kde pěstuje? (plodiny typické pro mírný, subtropický a tropický pás).

Podklady: učebnice a pracovní sešit

11. 1. 2017

Lokalizační faktory zemědělství

Jádro, semiperiferie a periferie a vztahy mezi nimi. Lokalizační faktory zemědělství, intenzita a typy zemědělství.

Prezentace s typy zemědělství, pracovní list

6. 1. 2017

Vývoj společnosti, aglomerace ekonomických činností

Vývoj společnosti a jeho vztah ke struktuře zaměstnanosti (tradiční společnost - sběr a lov, agrární společnost - většina lidí v zemědělství, industriální společnost - velká část lidí v průmyslu, postinudstriální společnost - velká většina lidí ve službách). Shlukování ekonomických činností (lokalizační a urbanizační úspory).

Lokalizační úspory pramení ze shlukování firem s podobným zaměřením. Urbanizační úspory jsou založené na shlukování firem s různým zamřením do jednoho místa.

Zadání práce ve dvojicích

21. 12. 2016

Národní bohatství

Písemka z geografie obyvatelstva a geografie sídel. Složky národního bohatství, příklady z Česka.

Podklady naleznete v učebnici, str. 35.

16. 12. 2016

Příroda a ekonomika

Jak se vymezují okresy? Vztah přírody a ekonomiky, cyklus materiálových toků a sektory ekonomiky (primér, sekundér, terciér). Komodifikace přírody, vlastnictví přírodních zdrojů. Voda jako komodita (balená voda).

Vlastnictví přírodních zdrojů (spojovačka)

9. 12. 2016

Růst měst

Postindustriální město, Češi v USA. Město v rozvojových zemích, život ve slumu. Růst měst (aglomerace, konurbace, megalopole).

2. 12. 2016

Vývoj města v rozvinutých zemích

Urbanizace ve světě, vývoj počtu městského obyvatelstva. Preindustriální a industriální město (funkce a vnitřní strutkura).

30. 11. 2016

Bude se venkov vylidňovat?

Hodina s tabletem. Vznik prvních měst, urbanizace, míra urbanizace. Urbanizační procesy (suburbanizace, reurbanizace, deurbanizace).

Prezentace bez interaktivních aktivit, video

25. 11. 2016

Proč se z venkova dojíždí do města?

Základní typy venkovských sídel (kompaktní a rozptýlená), zvláštní venkovské osídlení. Funkce venkovských sídel a hierarchie sídel. "Definice" města.

Důležitý závěr: Vesnice zpravidla neuspokojuje potřeby obyvatelstva. Proto lidé z venkova dojíždí do města za prací, kulturou, nákupy, do školy apod. Vztahy nadřazenosti sídel podle funkcí jsou dobře patrné z pyramidy sídelní hierarchie.

Prezentace

23. 11. 2016

Náboženství a geografie

Náboženství, dělení náboženství. Náboženství v našem životě, náboženství v krajině. Kulturní makroregiony podle S. Huntingtona a konflikty ve světě.

Náboženství výrazně ovlivňuje náš každodenní život i využití krajiny. Proto má smysl rozdělit svět na kulturní makroregiony podle náboženství. Podle teorie S. Huntingtona budou probíhat konflikty především na hranicích civilizací, což ale neodpovídá skutečnosti. Konflikty vznikají z nejrůznějších důvodů i uvnitř civilizací.

Prezentace

16. 11. 2016

Etnicita, národnost, jazyky

Etnická skupina vs. národ; etnikum, národ a stát (národnostně homogenní a mnohonárodnostní stát, příklady z Evropy); OSN, právo na sebeurčení a Afrika; národnostní menšiny a jejich problémy (kulturní bariéry, předsudky, zapojení do pracovního procesu apod.); jazykové rodiny a jejich rozšíření ve světě (vlivy migrace a intenzity kontaktů).

Prezentace

11. 11. 2016

Obyvatelstvo na trhu práce

Amalgamace, rasismus. Nezaměstnanost jako problém člověka i společnosti, charakteristiky obyvatelstva dle vzdělání a ekonomické aktivity, uplatnění na trhu práce, aplikace na státy a jejich rozvoj.

Důležité zjištění: Ve státech chudého jihu je mnoho negramotných obyvatel, kteří nemohou vykonávat kvalifikovanou práci. Proto do těchto států proudí málo zahraničních investic, státy tak mají omezené možnosti rozvoje a rozdíly mezi bohatým severem a chudým jihem se zvětšují.

Pojmy, příběhy

9. 11. 2016

Obyvatelstvo očima biologa

Hlavní migrační proudy ve světě. Odlišnosti lidí. Věková pyramida. Struktura obyvatelstva podle pohlaví, věku (progresivní, stacionární a regresivní populace) a rasy (rozšíření ras ve světě).

Odkaz na stránku s věkovými pyramidami. Zde si můžete hrát s věkovou pyramidou světa i jednotlivých států, můžete si vyzkoušet, jak se měnil počet obyvatel v minulosti a jak se bude pravděpodobně vyvíjet do budoucna.

4. 11. 2016

Mechanický pohyb obyvatelstva

Migrace, migrační saldo, příčiny a důsledky migrace.

Důležité pojmy: migrace, dojížďka do zaměstnání, emigrace, imigrace, vnější migrace, vnitřní migrace, migrační saldo, amenitní migrace, remitence, integrace imigrantů.

Texty

2. 11. 2016

Demografická revoluce

Demografické charakteristiky obyvatelstva v různých státech světa. Demografická revoluce, její průběh a stav ve světě. 

20. 10. 2016

Přirozený přírůstek

Písemka z tematického celku globalizace. Výpočet přirozeného přírůstku a jeho interpretace.

Pracovní list

Pro zájemce o prezidentské volby v USA: zajímavý článek o USA v budoucnosti

17. 10. 2016

Počet obyvatel na Zemi, rozmístění obyvatelstva na Zemi.

Vývoj počtu obyvatel v rozvojových a rozvinutých zemích, hustota zalidnění, faktory ovlivňující hustotu zalidnění.

14. 10. 2016

Globalizace v politice

Moc nadnárodních společností, Světová obchodní organizace, Mezinárodní měnový fond, Světová banka, nevládní organizace.

Prezentace

10. 10. 2016

Hodina v počítačové učebně. Ekonomická globalizace: propojenost hospodářství, nadnárodní společnosti, globální výrobní sítě, role nadnárodních společností ve světové ekonomice.

Pracovní list

7. 10. 2016

Písemka z tematických celků politická geografie a nerovnoměrný rozvoj. My v síti globalizace, globální kultura a folklórní tradice.

3. 10. 2016

Globalizace, historie globalizace. Propojenost přírody, globalizace v ekologii, princip trvale udržitelného rozvoje.

Prezentace

30. 9. 2016

Chudoba ve světě: měření chudoby, bludný kruh chudoby.

Prezentace, text

23. 9. 2016

Bohatý sever a chudý jih podle HDI a podle anglosaských geografů.

Příčiny nerovnoměrného rozvoje: přírodní podmínky, kulturní rozdíly, dobře fungující instituce, správně zvolená a praktikovaná politika, rozložení moci ve světě. Texty

21. 9. 2016

Dokončení integračních celků (OECD, G8, G20). Prezentace

Příklady globální nerovnosti, rozvoj a jeho měření. Rozvoj státu není jen o rozvoji ekonomiky, ale také o rozvoji společnosti. Rozvoj měří např. HDI.

16. 9. 2016

Dekolonizace, kolonie v dnešním světě. Integrace zemí: výhody, nevýhody. OSN a její kritika (Tibet, Rwanda).

14. 9. 2016

Kolonizace a dekolonizace: příčiny, důsledky, hlavní koloniální mocnosti.

Domácí úkol (na 16. 9. 2016): podle textu najít příčiny a důsledky dekolonizace

9. 9. 2016

Typy států podle hlavy státu, způsobu vlády a administrativního členění: Pracovní list

7. 9. 2016 (4. vyučovací hodina)

Stát a znaky státu:
Stát je forma organizace lidské společnosti, která chrání obyvatelstvo určitého území a reguluje na něm společenské vztahy -> znaky státu jsou území, obyvatelstvo a státní moc.
Suverenita státu, nejednoznačnost výhody velké rozlohy, překročení státní hranice, státní moc a státy podle velikosti

7. 9. 2016 (2. vyučovací hodina)

Úvodní informace: Prezentace

Zážitky z prázdnin

Opakování učiva primy: Pracovní list