Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace pro 1.C

Zde najdete přehled písemek za aktuální pololetí.

Děkuji za velice pozitivní zpětnou vazbu k výuce zeměpisu. Pevně věřím, že příští rok začne zeměpis bavit i ty z vás, které v tomto školním roce neoslovil.

Přeji krásné a pohodové prázdniny a spoustu zajímavých zážitků. Těším se na viděnou v září!

22. 6. 2017

Hodnocení výuky zeměpisu

Zpětná vazba k výuce zeměpisu ve školním roce 2016/2017. Přizpůsobení se živých organismů mořskému prostředí: Mají ryby žízeň?

16. 6. 2017

Arktická a subarktická oblast

Fyzickogeografická charakteristika subarktické a arktické oblasti a jejich využití člověkem. Koncept zonálnosti ve fyzické geografii.

15. 6. 2017

Mírný pás

Osmiminutovka z pedosféry. Fyzickogeografická charakteristika mírné vlhké, mírné suché a chladné kontinentální oblasti a jejich využití člověkem.

9. 6. 2017

Subtropy

Fyzickogeografická charakteristika suchých tropů, monzunové a středomořské oblasti a jejich využití člověkem.

8. 6. 2017

Tropy

Fyzickogeografická charakteristika vlhkých a střídavě vlhkých tropů a jejich využití člověkem.

2. 6. 2017

Úvod do biogeografie

Písemka z litosféry II. Základní biogeografické pojmy (flóra, fauna, biota, ekosystém, biotické a abiotické faktory působící na prvek ekosystému).

1. 6. 2017

Principy klasifikace půd

Zrnitost a půdní druhy (písčité, hlinité a jílovité půdy). Půdní horizonty (A, B, C, nadložní horizont) a některé půdní typy (černozem, kambizem, podzol, ferralsol).

19. 5. 2017

Vznik a vlastnosti půd

Problémy pedosféry: zábor zemědělské půdy pro výstavbu, zasolování půd, vodní eroze, kontaminace půd. Půdotvorný proces. Vlastnosti půdy a je ovlivňující půdotvorní činitelé.

Spojovačka

18. 5. 2017

Význam půdy

Půda a její složení (živá a neživá složka). Význam půdy pro život a činnost člověka.

Pro zájemce: 5 důvodů, proč nemůžeme žít bez půdy (v angličtině)

12. 5. 2017

Reliéf oceánského dna

Písemka z endogenních procesů a stavby Země. Porovnání pestrosti reliéfu souše a dna oceánů. Části oceánského dna (pevninský šelf, pevninský svah, pevninské úpatí, oceánské pánve, středooceánské hřbety, hlubokooceánské příkopy).

11. 5. 2017

Členitost reliéfu

Horizontální členitost pobřeží. Absolutní a relativní vertikální členitost reliéfu a kategorie reliéfu podle vertikální členitosti.

5. 5. 2017

Exogenní procesy

Geologická činnost živých organismů a člověka. Strukturní tvary. Ochrana před působením exogenních činitelů.

Prezentace

4. 5. 2017

Exogenní akumulace

Akumulační činnost exogenních činitelů. Současný průběh eroze a akumulace. Protichůdné působení endogenních a exogenních činitelů (exogenní činitelé jako ničitelé výtvorů endogenních činitelů).

Slovníček pojmů, prezentace

28. 4. 2017

Exogenní eroze

Endogenní a exogenní činitelé utvářející povrch Země. Erozní působení exogenních činitelů (řeky, moře, voda ve vápencích, vítr, gravitace, teplota, ledovce).

Slovníček pojmů, prezentace

27. 4. 2017

Zemětřesení

Základní pojmy týkající se zemětřesení, následky zemětřesení. Tsunami a jak poznat jeho příchod.

Prezentace

7. 4. 2017

Sopečná činnost

Písemka z hydrosféry. Dokončení pracovního listu z 6. 4. 2017.

6. 4. 2017

Sopečná činnost

Kerná činnost, vznik příkrovů. Sopečná činnost: příklady Tambory a Eyafjallajökull, jejich zobecněním charakteristiky sopečné činnosti.

Vznik pohoří, pracovní list a texty k sopečné činnosti

31. 3. 2017

Desková tektonika

Koncept litosférických desek, velké litosférické desky na Zemi. Pohyb litosférických desek a jejich rozhraní (konvergentní, divergentní, transformní). Vznik pohoří, vrásnění.

Rozhraní litosférických desek

30. 3. 2017

Pohyb kontinentů

Typy hornin (vyvřeliny, sedimenty, přeměněné horniny) a vztahy mezi nimi. Wegenerova teorie o pohybu kontinentů a její důkazy.

24. 3. 2017

Stavba Země

Význam a znečištění vody na Zemi. Stavba Země (zemské jádro, zemský plášť a zemská kůra) a jak se na to přišlo. Základní typy hornin (vyvřeliny, sedimenty, přeměněné horniny).

23. 3. 2017

Přirozená regulace povodní

Lesy a mokřady a jejich vztah k povodním. Jezera podle způsobu vzniku.

Pracovní list

10. 3. 2017

Povodně

Povodně jako přirozená součást životního cyklu krajiny: odtokové režimy řek. Tvar říční sítě a velikost povodně. Činnost člověka a povodně (regulace a různá protipovodňová opatření).

Odtokové režimy, pracovní list, prezentace, mapový portál se záplavovými územími (cesta k úspěchu: Mapové kompozice > Životní prostředí > VUV záplavová území)

9. 3. 2017

Podpovrchová voda

Procvičení geografie vlastností mořské vody. Zdroje vody v řekách. Podpovrchová voda a její rozdělení (půdní, podzemní, průlinová a puklinová voda). Malý hydrologický exkurs (infiltrační oblast a znečištění vody ve studních, deformace hladiny podzemní vody při jejím čerpání).

3. 3. 2017

Vlastnosti mořské vody

Salinita (zdroje soli, geografie salinity, využití salinity). Geografie povrchové teploty a hustoty mořské vody.

Prezentace

2. 3. 2017

Pohyby mořské vody

Vznik velkých vln. Princip vzniku mořských proudů. Významné mořské proudy na Zemi.

Prezentace

24. 2. 2017

Vlnění

Písemka z druhé části tématu atmosféra. Vznik vlnění, vlastnosti mořské vlny.

23. 2. 2017

Části oceánu

Pět oceánů na Zemi. Části oceánu, sporné případy.

Prezentace

17. 2. 2017

Voda na Zemi

Shrnutí vlivů člověka na atmosféru. Rozdělení zásob vody na Zemi. Hydrologický cyklus.

Video, obrázek hydrologického cyklu

16. 2. 2017

Člověk vs. atmosféra

Tropické cyklóny a jejich označení na různých místech na Zemi, tornáda. Globální změna klimatu a ozonová díra a jejich projevy na různých místech na Zemi.

10. 2. 2017

Předpověď počasí, klimadiagramy

Numerická a synoptická předpověď počasí. Analýza synoptické mapy. Klimadiagram a jeho popis. Poloha místa podle podnebí.

Česká a norská předpověď počasí, aktuální synoptická mapa

9. 2. 2017

Podnebí

Zeměpisná šířka a podnebí (vzduchové hmoty a jejich vliv v podnebných pásech). Teplá a studená fronta (průběh počasí při jejich přechodu), okluzní fronta. Směr postupu fronty podle synoptické mapy.

2. 2. 2017

Podnebí a vlivy na něj

Monzun, bríza, horský a údolní vítr a jejich možné využití. Vlivy na podnebí. Podnebí oblasti v závislosti na vzdálenosti od oceánu (pevninské, přechodné, kontinentální).

27. 1. 2017

Globální cirkulace atmosféry

Princip globální cirkulace atmosféry. Sezónní a místní cirkulace (monzun, bríza, horský a údolní vítr). 

Návod na vysvětlení monzunu, brízy a horského a údolního větru

26. 1. 2017

Globální cirkulace atmosféry

Písemka z počasí. Ingredience k vysvětlení otázek o poloze některých pouští a trase cest Kryštofa Kolumba. Základní princip cirkulace tropů.

20. 1. 2017

Jak dostat vodu z atmosféry?

Vertikální srážky, jejich typy a vznik. Horizontální srážky, jejich typy a vznik. Nebezpečné srážky.

Meteorologický slovník (pouze pro vážné zájemce), obrázky různých typů srážek (v němčině)

19. 1. 2017

Typy oblaků

Slohovitá a kupovitá oblačnost. Oblaky vysokého, středního a nízkého patra, oblaky s vertikálním vývojem. Složení oblaků. Dešťové oblaky.

Obrázek s typy oblaků

13. 1. 2017

Jak vznikají oblaky?

Vertikální proudění v tlakové výši a tlakové níži. Měření větru. Charakteristiky vlhkosti vzduchu. Vznik oblaků.

Video o vzniku oblaků

12. 1. 2017

Tlak vzduchu

Pojem tlak vzduchu, vlivy na tlak vzduchu a jeho měření. Tlakové útvary (izobara, tlaková výše, tlaková níže) a souvislost s prouděním větru. Přízemní proudění v tlakové výši a tlakové níži.

Důležité zjištění: Vítr fouká z tlakové výše do tlakové níže a podél izobar. V tlakové níži se vítr stáčí proti směru hodinových ručiček, v tlakové výši po směru hodinových ručiček.

6. 1. 2017

Teplotní inverze

Písemka z kartografie. Teplotní inverze a její projevy.

5. 1. 2017

Teplo v atmosféře

Zdroje tepla v atmosféře. Složky slunečního záření, skleníkový efekt. Měření teploty, faktory ovlivňující rozložení teploty vzduchu na Zemi.

Obrázek stručně a jednoduše vysvětlující skleníkový efekt (v angličtině).

16. 12. 2016

Jak by vypadala Země bez atmosféry?

Základní pojmy (atmosféra, počasí, podnebí a vědy o nich). Složení vzduchu a vertikální členění atmosféry podle průběhu teploty. Význam některých plynů a vrstev atmosféry.

15. 12. 2016

Práce s digitální mapou.

Úkoly k digitálním mapám

9. 12. 2016

Dokončení kartografie

Metody v tematické kartografii. Zadání mapy. Moderní technologie v kartografii: základní principy GPS a GIS.

Zadání mapy

2. 12. 2016

Tematické mapy

Tvorba tematických map (kartogram, kartodiagram, anamorfóza, stuhová metoda, tečková metoda).

1. 12. 2016

Obsah mapy

Barevná hypsometrie. Složky obsahu mapy (popis, výškopis, polohopis). Legenda mapy, kompozice mapy. Druhy map podle obsahu.

Složky obsahu mapy

25. 11. 2016

Výškopis na mapách.

Základní pravidla pro popis mapy. Vrstevnice, čtení vrstevnic, tvorba profilu trasy.

Pracovní list

24. 11. 2016

Zakreslení objektů do mapy

Procvičení měřítka. Generalizace, jazyk mapy. Typy kartografických znaků. Popis, jeho význam, jména v mapě.

Prezentace

11. 11. 2016

Měření vzdálenosti na mapě

Písemka z témat pohyby Země a jejich důsledky (střídání ročních období, střídání dne a noci, časová pásma, datová hranice) a Měsíc a jeho vliv na Zemi (pohyby Měsíce, zatmění, slapové jevy). Měření vzdálenosti na mapě pomocí provázku, přepočet na skutečnou vzdálenost (rozšiřování poměru).

10. 11. 2016

Kartografické zobrazení, měřítko mapy.

Jsme ve fázi, kdy máme zaměřená místa na povrchu Země, případně máme jinak získaná data a chceme je nějak zakreslit na papír.

Pojem zobrazení, druhy zobrazení podle zobrazovací plochy, druhy map podle zkreslení (délkojevná mapa neexistuje). Měřítko mapy.

Prezentace

4. 11. 2016

Mapa a její význam, mapování

Kartografie a její význam, mapa a její význam, co je a co není mapa, způsoby mapování, zdroje dat pro mapu.

Důležité pojmy: kartografie, mapa, pozemní mapování, geodetické práce, letecké snímkování.

Prezentace

3. 11. 2016

Slapové jevy

Opakování zatmění Slunce a Měsíce. Příliv a odliv, síly způsobující příliv a odliv, hluché a skočné dmutí, tvar pobřeží a výška přílivu, využití přílivu a odlivu.

21. 10. 2016

Proč někdy mizí Slunce a Měsíc z oblohy?

Příklad na překročení datové hranice. Měsíc, jeho základní charakteristika, pohyby a jejich důsledky: fáze Měsíce, zatmění Slunce, zatmění Měsíce.

20. 10. 2016

Datová hranice.

Časový posun, letní čas. Datová hranice, její průběh. Změna data při překročení datové hranice.

Dobrovolný domácí úkol

14. 10. 2016

Cvičný požární poplach, písemka.

13. 10. 2016

Kolik je hodin?

Střídání dne a noci, délka dne a noci, pohyb Slunce po obloze. Sluneční čas, čas a zeměpisná délka, časová pásma.

7. 10. 2016

Proč se střídá den a noc?

Střídání ročních období na severní a jižní polokouli, roční období na rovníku. Rotace Země kolem své osy - směr, Coriolisova síla jako důkaz, rychlost rotace, doba otočení.

6. 10. 2016

Proč se střídají roční období?

Procvičení zeměpisných souřadnic. Oběh Země kolem Slunce, uklonění zemské osy, precese, nutace. 

Roční období se střídají kvůli naklonění zemské osy a oběhu Země kolem Slunce.

30. 9. 2016

Orientace na Zemi

Tvar a rozměry Země, zeměpisné souřadnice, určení zeměpisných souřadnic místa na Zemi.

Prezentace k tvaru Země, obrázek k vysvětlení zeměpisných souřadnic

29. 9. 2016

Jsme ve Sluneční soustavě sami? 

Vznik Sluneční soustavy, život ve Sluneční soustavě, tělesa Sluneční soustavy.

23. 9. 2016

Člověk ve vesmíru. Historie dobývání vesmíru, možnosti zkoumání vesmíru. Světelný rok. Prázdniny ve vesmíru?

Kartičky

Texty

22. 9. 2016

Co nám může prozradit pozorování oblohy o vesmíru?

Vznik vesmíru, kosmické objekty, poloha Země v Galaxii, hvězdy a lidé, problematizace platnosti horoskopu.

21. 9. 2016

Proměny geografie: geografie jako objevování a mapování, geografie jako vysvětlení přírodních jevů, geografie jako vysvětlení společenských jevů. 

Zařazení geografie do systému věd.

16. 9. 2016

Co je geografie? Proč se učíme zeměpis? Proč potřebujeme geografii?

Geografie je věda studující vztahy mezi prvky krajinné sféry v prostoru a čase.

Prezentace

15. 9. 2016

Úvodní informace: Prezentace

Představení sebe a svých představ o zeměpisu

Prohlídka výstavy "Kouzlo starých map"